Skip to main content

Privacy Policy Beter Duurzaam

Gerechtvaardigd belang:

Beter Duurzaam heeft de door je verstrekte contactgegevens nodig om contact met je op te nemen over onze producten en diensten. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Bekijk verderop in dit privacybeleid voor meer informatie over hoe je je af kunt melden, onze privacypraktijken en hoe we ons inzetten om jouw privacy te beschermen en respecteren.

Privacybeleid:

Je kunt zich op elk moment afmelden voor deze berichten. Bekijk verderop in ons privacybeleid voor meer informatie over hoe je je kunt afmelden, onze privacypraktijken en hoe we ons inzetten om jouw privacy te beschermen en respecteren.

Toestemming voor communicatie:

Beter Duurzaam is toegewijd aan het beschermen en respecteren van jouw privacy, en we zullen je persoonlijke informatie alleen gebruiken om je account te beheren en om de producten en diensten te leveren waar je ons om hebt gevraagd. Van tijd tot tijd willen wij contact met je opnemen om te helpen verduurzamen met behulp van onze producten, diensten en andere inhoud die je interessant zou kunnen vinden.

Toestemming geven voor gegevensverwerking:

Bij het aanvinken van het selectievakje voor gegevensverwerking, zullen we je persoonlijke gegevens opslaan en verwerken.

Door het klikken op verzenden, geef je toestemming aan Beter Duurzaam om de ingediende persoonlijke informatie op te slaan en te verwerken om je van de gevraagde inhoud te voorzien.

 
 Bij Beter Duurzaam B.V. hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van iedereen die onze diensten gebruikt. In deze privacy policy geven we aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan en uw privacy beschermen.

Contactgegevens:

Website:         www.beterduurzaam.nl
Adres:             Griftsemolenweg 17
Postcode:       8171 NS
Email:             contact@beterduurzaam.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover dat nodig is om invulling te geven aan onze taken. De volgende persoonsgegevens verwerken wij:

 • e-mailadres,
 • voornaam,
 • tussenvoegsel,
 • achternaam,
 • adresgegevens,
 • geboortedatum,
 • geboorteplaats,
 • geslacht,
 • telefoonnummer,
 • klantnummer,
 • bestelhistorie,
 • bankgegevens,
 • overige relevante persoonsgegevens.

De persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doelen:

 • om contact met u te kunnen onderhouden,
 • uitvoering van de overeenkomst met u,
 • verzenden van nieuwsbrieven,
 • voeren van sociale media marketing(campagnes),
 • u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen, waaronder aanbiedingen,
 • te voldoen aan onze administratieve verplichtingen,
 • fraude te bestrijden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar als we daar toestemming voor hebben van diegene met het ouderlijk gezag. Door persoonsgegevens ter verwerking aan ons aan te bieden verklaart u ten minste 16 jaar oud te zijn of voor de verwerking toestemming te hebben van ouders of andere personen met het ouderlijk gezag. Als we constateren dat een persoon in ons bestand jonger is dan 16 jaar en voor de verwerking niet is ingestemd door een persoon met het ouderlijk gezag dan verwijderen we de persoonsgegevens.

Mocht u aanwijzingen hebben dat wij zonder toestemming van de bevoegde persoon persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 verwerken, neem dan contact met ons op via contact@beterduurzaam.nl, zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Om het risico op verlies van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken, bewaren wij persoonsgegevens maar één jaar. Dit doen we voor uw gemak. Door uw persoonsgegevens een jaar te bewaren, is het voor u niet nodig om telkens uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u binnen het jaar waarbinnen wij uw persoonsgegevens bewaren wederom akkoord gaat met onze privacy policy kunnen wij uw gegevens vanaf dat moment wederom voor een jaar bewaren. Alleen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren.

Beveiliging van persoonsgegevens

We zijn zuinig op uw persoonsgegevens en we hebben daarom de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • De verbinding met de website (www.beterduurzaam.nl) komt tot stand door middel van een beveiligde verbinding.
 • De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn altijd voorzien van de laatste veiligheidsupdates van Windows of Apple.
 • De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn voorzien van een adequate virusscanner.
 • De groep van medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens is tot een minimum beperkt.
 • Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst gericht op de bescherming van de persoonsgegevens.
 • Met alle externe partijen die inzage hebben in persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan deze derden zich hebben verplicht om geheimhouding in acht te nemen en de persoonsgegevens alleen in opdracht van Beter Duurzaam B.V. te verwerken.

Hebt u toch het vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, laat ons dat dan weten via contact@beterduurzaam.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij verwerkersovereenkomsten om ervoor te zorgen dat onze partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

Cookies op www.beterduurzaam.nl

Om onze website optimaal te laten functioneren, gebruiken we diensten van derden, maar ook hierbij denken we aan uw privacy. De cookies op onze website brengen uw privacy niet in gevaar. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Wij, en de door ons eventueel ingeschakelde derden, verwerken uw IP-adres niet op een wijze die herleidbaar is tot u. Via de instellingen van uw browser kunnen cookies worden verwijderd. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen.

Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Uw gegevens blijven van u. U hebt altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens we van u verwerken, de gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kun u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. Als u dat wilt versturen wij uw gegevens in een computerbestand naar u of naar een door u aangewezen organisatie.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens kunt u sturen naar contact@beterduurzaam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zodat deze gegevens niet door derden kunnen worden onderschept. We reageren binnen vier weken op een verzoek.

Overig

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluiten. Dit spreekt uiteraard voor zich maar zijn wij verplicht om het te vermelden.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Beter Duurzaam B.V. behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de site van kracht zijn. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 11 augustus 2022.

Website disclaimer

Beter Duurzaam streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website op het moment van raadplegen volledig en actueel is. Bovendien heeft de informatie op deze website een algemeen karakter dat niet is toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website. In verband hiermee kan Beter Duurzaam geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van informatie verkregen via deze website. Wij adviseren u om, in geval de via deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met de directie.

E-maildisclaimer

De informatie verzonden in een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u een bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Beter Duurzaam B.V.